Sunday, March 18, 2007

CONSTITUTIONAL REVOLUTION IN LATVIA - mandatory property & income declarartion system to be introduced!

Sveiki!

Last developments in Latvia are truly revolutionary - today government announced via the LETA news agency (isnt it funny, because its Sunday today:) that it wants to introduce the Mandatory Income & property declaration system starting from January 2008! Perhaps the government is having some revolutionáry work schedule in order to save their warm seats, but all in all, FINALLY!!!!

Final page of the Latvian post-Soviet development seems to be turned and this Baltic country is due to become another quiet North European state. Now it is the task of the Latvian public to be instrumental in this process.

This spring is not just bringing swallows but bigger and bigger games home, perhaps.

1 comment:

Baltic said...

And here we go with the Tusday acceptance of the Sunday news!!!

I have never seen thus PRODUCTIVE LATVIAN GOVERNMENT:) GOOD!

Valdība akceptē fizisko personu īpašumu un ienākumu deklarēšanas kārtību

Rīga, 20.marts, LETA. Valdība šodien akceptēja Finanšu ministrijas (FM) sagatavoto Fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarēšanas likumu, kas noteiks kritērijus turpmākai Latvijas iedzīvotāju īpašumu un ienākumu deklarēšanai.

Likuma mērķis ir radīt atskaites punktu par fizisko personu mantisko stāvokli un uzkrājumiem un nodrošināt visu fizisko personu uzkrājumu, ienākumu un izdevumu atbilstības un attiecīgi nodokļu nomaksas un ienākumu legalitātes kontroles iespējas, skaidro FM.

Likumprojekts paredz, ka mantiskā stāvokļa deklarācija turpmāk būs jāiesniedz tad, ja fiziskai personai ārvalstīs īpašumā vai kopīpašumā ir nekustamais īpašums, kā arī ja fiziskā persona Latvijā vai ārvalstīs veikusi darījumu, ar kuru ir iegūtas vai mainījušas tās īpašumtiesības uz nekustamo īpašumu, bet kas vēl nav nostiprinātas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Tāpat deklarācija būs jāsniedz tām personām, kurām ārvalstīs īpašumā vai kopīpašumā ir sauszemes, ūdens vai gaisa transportlīdzeklis, un ja veikta transportlīdzekļa iegāde uz nomas līguma pamata.

Mantiskā stāvokļa deklarācija būs jāiesniedz arī tiem cilvēkiem, kuru īpašumā Latvijā vai ārvalstīs ir akcijas, kapitāla daļas vai līdzdalības daļas komercsabiedrībās, kā arī līdzdalības daļas kooperatīvajās sabiedrībās, kā arī vērtspapīri vai citi finanšu instrumenti.

Deklarācija būs jāsniedz, ja fiziskās personas skaidras vai bezskaidras naudas - arī iemaksu privātajos pensiju fondos vai dzīvības apdrošināšanas prēmiju uzkrājumu - kopējā summa Latvijā vai ārvalstīs pārsniedz 100 minimālās mēnešalgas nacionālajā valūtā vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā (patlaban tas būtu 12 000 latu).

Tāpat deklarācija būs jāsniedz personām, kuras Latvijā vai ārvalstīs veikušas aizņēmumus, kuru kopējā summa pārsniedz 100 minimālās mēnešalgas, kā arī personām, kuras Latvijā vai ārvalstīs veikušas aizdevumus, kuru kopējā summa pārsniedz 100 minimālās mēnešalgas.

Deklarācija būs jāsniedz arī tām fiziskajām personām, kuru īpašumā Latvijā vai ārvalstīs ir vēl citas mantas vai vērtīgi īpašumi, kuru vērtība pēc fiziskās personas ieskatiem pārsniedz 100 minimālās mēnešalgas.

Deklarācija būs jāsniedz arī tad, ja fiziskai personai Latvijā un ārvalstīs iepriekšējā kalendāra gada laikā gūto ienākumu kopējais apjoms pārsniegs 100 minimālās mēnešalgas.

Likumprojektā paredzēts, ja fiziskai personai mantiskā stāvokļa deklarācija nebija jāsniedz par 2008.gadu, tā kļūst par mantiskā stāvokļa deklarācijas iesniedzēju tajā kalendārajā gadā, kad izpildās viens no likumā minētajiem kritērijiem.

Paredzēts, ka mantiskā stāvokļa deklarāciju par kārtējo kalendāra gadu iesniedzēji būs tikai tādas fiziskās personas, kuru mantiskais stāvoklis ir mainījies salīdzinājumā ar pēdējo iesniegto mantiskā stāvokļa deklarāciju.

Saskaņā ar likumprojektu deklarēšanas pienākumu nepilngadīgo personu vietā, kuras atbilst kādam no augstāk minētajiem kritērijiem, izpildīs vecāki vai aizbildņi. Aizgādnībā esošu personu vietā deklarēšanas pienākumu izpildīs aizgādņi.

Savukārt valsts amatpersonām mantiskā stāvokļa deklarācija arī turpmāk būs jāiesniedz katru gadu, neatkarīgi no tā, vai šīs amatpersonas atbilst likumā minētajiem kritērijiem.

Likumprojekts paredz, ka mantiskā stāvokļa deklarācijas par 2008.gadu būs jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienesta (VID) teritoriālajā iestādē pēc savas deklarētās dzīvesvietas līdz 2009.gada 1.aprīlim.

Plānots, ka likums stāsies spēkā 2008.gada 1.janvārī. Likumprojekts vēl jāpieņem Saeimā.

Kā teikts likuma anotācijā, 2008.gadā būs nepieciešami 4,92 miljoni latu budžeta līdzekļu deklarēšanas ieviešanas pasākumu īstenošanai - informatīvās kampaņas organizēšanai iedzīvotājiem, nepieciešamo programmatūru datu apmaiņai, aizsardzībai un arhivēšanai izstrādei un ieviešanai, fizisko personu risku analīzes sistēmas izstrādei un ieviešanai, datubāzu vadības sistēmas un datu apmaiņas un transformācijas serveru licenču iegādei u.c.

Savukārt 2009.gadā izdevumi galvenokārt būšot saistīti ar administrēšanas funkciju veikšanu 2,22 miljonu latu apmērā. Turpmākajos gados paredzamie ikgadējie izdevumi deklarāciju pieņemšanai un apstrādei būs 1,83 miljoni latu.

Finanšu ministrs Oskars Spurdziņš (TP) norādīja, ka šīs deklarēšanas sistēmas ieviešanai būs nepieciešami ap 64 miljoniem latu. Tāpēc jau laikus vajadzētu domāt par šī jautājuma risināšanu grozot valsts budžetu.

Valdība šodien akceptēja arī vairāku ar sākumdeklarēšanas ieviešanu saistīto likumu grozījumus.

Grozījums likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" uzliek par pienākumu uzglabāt izdevumu, kuru katra atsevišķa vērtība pārsniedz 50 minimālās mēnešalgas (patlaban 6000 latu), apliecinošos dokumentus vismaz piecus gadus.

Savukārt iecerētie grozījumu likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" noteic, ka valsts amatpersonas turpmāk ienākumus deklarēs saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", bet mantisko stāvokli - saskaņā ar Fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarēšanas likumu. Vienlaikus likumprojektā precizētas par valsts amatpersonu ienākumiem un mantisko stāvokli publiskojamās ziņas.

Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredz noteikt atbildību par skaidrā naudā veikto darījumu ar fiziskajām personām nedeklarēšanu, kā arī noteikt atbildību par mantiskā stāvokļa deklarācijas iesniegšanas termiņa neievērošanu.

Turpmāk par skaidrā naudā veikto darījumu ar fiziskajām personām, kuru apmērs mēnesī pārsniedz 7000 latu, nedeklarēšanu uzliks naudas sodu fiziskajām un juridiskajām personām 15% apmērā no nedeklarētās summas.

Par mantiskā stāvokļa deklarācijas iesniegšanu, pārkāpjot nodokļu normatīvajos aktos noteiktos iesniegšanas termiņus līdz 15 kalendāra dienām, uzliks naudas sodu fiziskajām personām līdz 100 latiem.

Par mantiskā stāvokļa deklarācijas iesniegšanu, pārkāpjot nodokļu normatīvajos aktos noteiktos iesniegšanas termiņus no 16 līdz 30 kalendāra dienām, uzliks naudas sodu fiziskajām personām no 10 līdz 300 latiem. Savukārt pārkāpjot termiņus virs 30 kalendāra dienām, varēs uzlikt naudas sodu no 20 līdz 500 latiem.

Akceptētie grozījumi Kredītiestāžu likumā paredz noteikt kredītiestādēm pienākumu pēc VID pieprasījuma sniegt informāciju par fizisko personu atvērtajiem, esošajiem vai slēgtajiem kontiem attiecīgajā kredītiestādē.

Valdība arī pieņēma grozījumus likumā "Par nodokļiem un nodevām", kas paredz pienākumu deklarēt fizisko personu veiktos skaidras naudas darījumus, kuru summa pārsniedz 7000 latus.

Ministru kabinets nolēma, ka minētos likumprojektus pirms skatīšanas pēdējā lasījumā Saeimā, vēlreiz skatīs valdība.

Valdības atbalstītie sākumdeklarēšanas nosacījumi iedzīvotājiem ir rūpīgi izsvērti un pragmatiski, aģentūrai LETA sacīja Ministru prezidents Aigars Kalvītis (TP).

Premjers arī norādīja, ka līdz ar šīs sistēmas ieviešanu iedzīvotājiem būs jārēķinās ar papildu sarežģījumiem, tomēr šāda kārtība ir nepieciešama, jo tā ir vērsta uz iedzīvotāju ienākumu deklarēšanas sistēmas pilnveidošanu valstī.

Spurdziņš uzsvēra, ka obligāti ir nepieciešams informēt iedzīvotājus par jauno kārtību. Viņš gan sacīja, ka informatīvo kampaņu nevar uzsākt, kamēr Saeima nav akceptējusi jauno likumu. Pēc Spurdziņa aplēsēm, tas varētu tikt pieņemts ne ātrāk kā pāris mēnešus pirms 2008.gada 1.janvāra.